Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Virovitici Vinkovačka cesta 14

Na temelju članka 26. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice objavljuje…

 

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Virovitici Vinkovačka cesta 14

1. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora – skladišta, površine 462 m2, izgrađena na čk.br. 146, upisana u zk.ul.br. 538 k.o. Antunovac, koji se u naravi nalazi u Ulici Vinkovačka cesta 14.

2. U navedenom prostoru može se obavljati samo skladišna djelatnost

3. Početna visina zakupnine iznosi 7,50 kuna po m2 , odnosno ukupna početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 3.465,00 kuna, koja se cijena uvećava za iznos PDV-a.

4. Prostor se daje u zakup na vrijeme od godine dana u stanju u kakvom se nalazi

5. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe uz obvezno plaćanje jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na IBAN HR552360000-1849100001 Proračuna grada Virovitice; model 64 poziv na broj 7730-32826-12211

6. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja

7. Prostor se može pogledati svaki radni dan od 8 sati do 14 sati, a do isteka roka za podnošenje ponuda

8. Na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji po bilo kojem osnovu ima dug prema proračunu Republike Hrvatske i prema proračunu Grada Virovitice

9. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od petnaest dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu ili u protivnom gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine

10. Zakupnik uzima poslovni prostor u viđenom stanju

11. Zakupnik je poslovni prostor dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni vlastitim sredstvima bez prava povrata istih.

12. Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu imaju sve kategorije utvrđene člankom 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja

13. Budući zakupnik dužan je dostaviti osiguranje plaćanja jednu bjanko zadužnicu na iznos 10.000,00 kuna ovjerenu i solemniziranu od javnog bilježnika.

14. Prednost prilikom ocjenjivanja ponuda imat će ponuditelj koji ponudi veći iznos zakupnine

15. Pisana ponuda mora sadržavati: Naziv odnosno osobno ime natjecatelja, naziv poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda, ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge natjecatelje, opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru

16. Uz pisanu ponudu natjecatelj je dužan dostaviti sljedeće isprave: original ili presliku dokaza o uplati propisane jamčevine, presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba, presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog organa sa prilozima o registraciji, dokaz da natjecatelj nema duga prema proračunu Republike Hrvatske i Gradu Virovitici, BON 2 (SOL 2) koji se odnosi na glavni račun ponuditelja. Ponuditelj treba dokazati da nije imao blokiran račun u posljednjih 6 mjeseci

17. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati

18. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda

19. Budući zakupnik dužan je plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed, najkasnije do 15-og u mjesecu za tekući mjesec

20. Ponuditeljima koji uspiju u natječaju uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu zakupa. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća, a oni koji odustanu gube pravo na povrat jamčevine

21. Ponude se podnose na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Virovitice, Matije Gupca 63, s naznakom « za natječaj – zakup poslovnog prostora – ne otvarati «

22. Sve informacije mogu se dobiti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Virovitice, Matije Gupca 63, tel. 033/721-270.

URBROJ: 2189-64-01-16-3
U Virovitici 04.veljača 2016.