JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice

Na temelju članka 34. i 51. Zakona o vatrogastvu NN 125/2019, 114/22 članka 40. i 41. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22, članka 29, 30, 31 i 32 Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice, Vatrogasno vijeće sukladno Odluci KLASA: 112-01/24-1/2, URBROJ:2189-64-01-24-2 od dana 19.01.2024. godine raspisuje:

 • jedan izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 5 godina

 

 1. Uvjeti za imenovanje:
 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • da ima završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine
 • najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca sa posebnim ovlastima i odgovornostima
 • položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
 • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
 • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

 

Kandidat se imenuje na 5 (pet godina).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu kandidati iz točke I.  ovog natječaja obvezni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu)
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o školskoj odnosnoj stručnoj spremi (svjedodžba)
 • dokaz o iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u trajanju od najmanje 5 (pet godina)
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima)
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove
 • potvrda o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Isprave se prilažu u originalu ili ovjerenoj preslici.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete obaviti će se intervju o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

 1. Ostali uvjeti

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi se navedeno pravo ostvarilo, kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Podnositelji prijave na natječaj dobrovoljno daju podatke u svrhu sudjelovanja u postupku zapošljavanja.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) prikupljeni osobni podaci će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, te se u druge svrhe neće koristiti.

Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice, Matije Gupca 63, 33000 Virovitica, s naznakom ” Ne otvaraj – natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice ”

Javni natječaj objaviti će se na mrežnoj stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice zadržava pravo na poništenje ovog natječaja u cijelosti te ne zapošljavanje niti jednoj prijavljenog kandidata.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICE

VATROGASNO VIJEĆE